Huyện Đan Phượng: Xây dựng thư viện trực tuyến truyền thông nông nghiệp

HNP - UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND, triển khai xây dựng thư viện trực tuyến truyền thông nông nghiệp huyện Đan Phượng với tên Website là: Nông nghiệp huyện Đan Phượng.

Theo đó, huyện Đan Phượng xây dựng thư viện trực tuyến nông nghiệp gắn trực tiếp vào cổng thông tin của huyện. Cung cấp dịch vụ máy chủ và đường truyền; quản trị, lưu trữ các file đã chuyển định dạng và duy trì cung cấp dịch vụ truy cập trên mạng 24/7/365 ngày.

Các nội dung Website: Thông tin chung về tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn của huyện. Thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố, huyện về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện. Đăng tải các hoạt động khuyến nông, công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... Giới thiệu các mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn. Danh mục tìm kiếm các thông tin liên quan đến hoạt động các doanh nghiệp, HTX đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện, các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản khu làng nghề, các cơ sở giết mổ tập trung khu chăn nuôi...

Thời gian thực hiện: Năm 2019 xây dựng Website; từ năm 2020 thực hiện duy trì Website.

Việc xây dựng thư viện trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng truyền thông khuyến nông trên địa bàn huyện Đan Phượng, tạo điều kiện tiện lợi cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản tra cứu thông tin, tham khảo học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản có hiệu quả. Truyền thông phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến nông thông qua hệ thống website của huyện Đan Phượng. Truyền thông về phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ.

Đồng thời, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình khuyến nông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Có 0 bình luận

Viết Bình Luận của bạn